ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP

1. BESCHRIJVING

1.1 Deze Algemene voorwaarden (hierna de “AV” genoemd) leggen de rechten en plichten vast van de partijen in het kader van de verkoop van diensten (hierna de “diensten” genoemd), via de website rebelsheroes.com (hierna ” de “site” genoemd). De AV regelen elke verkoop van diensten via de site.

1.2 De AV worden aangegaan tussen, enerzijds, Wendy Van de Velde, Dillenbossen 10, 2400 Mol, support(at)rebelsheroes.com, 0497 22 24 02, aangesloten bij de vzw VERENIGDE PRODUCTIES, btw-nummer BE 0896.755.397, gevestigd in de Coenraetsstraat 72, 1060 Brussel, België, hierna “de verkoper” genoemd, en anderzijds de persoon die een bestelling plaatst, hierna “de koper” genoemd. De koper en de verkoper worden hierna gezamenlijk de “partijen” genoemd.

1.3 Elke bestelling veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding van de AV door de koper, zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de koper. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, is de goedkeuring van de bestelbon een elektronische handtekening, die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en die geldt als bewijs van de volledigheid van de bestelling.

1.4 De koper verklaart volledige handelingsbevoegdheid te hebben.

2. DE DIENSTEN DIE TE KOOP WORDEN AANGEBODEN

De diensten die te koop worden aangeboden zijn de diensten die op de site staan, met een beschrijving van hun belangrijkste kenmerken, op de dag en op het tijdstip dat de koper de site raadpleegt, en zolang de voorraad strekt. De verkoper wendt alle redelijke middelen aan om de beschikbaarheid van de diensten in real time op de site weer te geven, en kan niet aansprakelijk worden gesteld als een dienst niet meer beschikbaar is. Indien een van de bestelde diensten niet beschikbaar is, zal de koper hiervan op de hoogte worden gebracht en zal hij de mogelijkheid hebben om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.

3. WEERGEGEVEN VERKOOPPRIJZEN VAN DIENSTEN

De prijs van elk dienst wordt op de website weergegeven in euro’s en exclusief btw. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de diensten zullen worden gefactureerd op basis van de aankoopprijs die gold op het moment van de bestelling.

4. BESTELLINGSVOORWAARDEN

4.1 Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de koper het bestelformulier invullen dat beschikbaar is op de site, en waarop de informatie staat die nodig is om hem te kunnen identificeren, meer bepaald zijn naam, voornaam, adres en btw-nummer. Daarmee verklaart de koper dat hij volledig en zonder voorbehoud de AV aanvaardt en zich ertoe verbindt het verschuldigde bedrag volledig te zullen betalen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie.

4.2 De verkoper zal de bestelling bevestigen door een e-mail met onder meer volgende informatie:
1° de voornaamste kenmerken van de bestelde diensten;
2° de identiteit van de verkoper, onder meer zijn ondernemingsnummer en handelsnaam;
3° het geografisch adres van de verkoper en zijn telefoonnummer en e-mailadres;
4° de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen en alle extra vracht-, leverings- en eventuele andere kosten;
5° de wijze van betaling en de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt de diensten te verlenen;
De door de verkoper geregistreerde gegevens en de orderbevestiging vormen het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

4.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de koper, een onvolledige betaling van een vorige bestelling, weigering van betaling met een creditcard door bankinstellingen of om elke andere geldige reden. In dit geval kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling van de aankopen dient te gebeuren via een creditcard van het type Visa of MasterCard, of via een bankkaart van het type “Maestro” of “Bancontact – Mistercash”. Wij gebruiken beveiligde betalingssystemen om uw betaling te verwerken.

6. LEVERINGEN

6.1 De levering van digitale producten zoals online programma’s vindt digitaal plaats, na ontvangst van uw betaling.

6.2 Het online programma wordt geleverd via een toegangscode tot een online omgeving.

6.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van het online programma.

7. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNERINGSVOORWAARDEN

7.1 Digitale producten en afstand van herroepingsrecht: Omdat online programma’s digitale producten zijn die direct toegankelijk zijn na aankoop, doet u als koper afstand van het herroepingsrecht als je het digitale product direct na aankoop accepteert. Dit betekent dat u na het plaatsen van uw bestelling en het aanmaken van een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord, het recht verliest om uw bestelling te annuleren of te retourneren.

7.2 Op maat gemaakte of gepersonaliseerde diensten kunnen niet worden teruggenomen of geruild.

8. NETWERKEVENTS

8.1 Annulering
a. Annulering van deelname is uitsluitend mogelijk per e-mail naar het adres dat vermeld staat in de bevestiging van deelname.
b. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van het netwerkevent wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd.
c. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het netwerkevent vindt geen restitutie plaats.
d. Het is wel toegestaan om een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

8.2 Programma
a. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma van het netwerkevent.
b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door wijzigingen in het programma.

8.3 Beeldmateriaal
a. Wij behouden ons het recht voor om tijdens het netwerkevent foto’s en video’s te maken, die wij kunnen gebruiken voor promotionele doeleinden.
b. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw beeltenis, dient u dit voor aanvang van het netwerkevent schriftelijk kenbaar te maken.
c. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming foto’s en video’s te maken tijdens het netwerkevent en deze te publiceren.

9. BESCHERMING VAN DE PRIVACY MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS VAN KOPERS

9.1 De verkoper verzamelt persoonsgegevens over de kopers, die hem op de site of per e-mail worden verstrekt. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken aan derden. Deze zijn vertrouwelijk. Ze zullen alleen door haar interne diensten worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen, om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, meer bepaald voor het verzenden van nieuwsbrieven en in het kader van de personalisatie van de site volgens de voorkeuren van de kopers, of voor het controleren van hun kredietwaardigheid.

9.2 De verkoper verkoopt of verhuurt de informatie over de kopers niet aan derden. In geval van overdracht aan of gebruik van persoonsgegevens door derden, verbindt de verkoper zich ertoe de koper hiervan vooraf op de hoogte te stellen zodat hij zich daartegen kan verzetten. De verkoper kan ook statistieken over zijn kopers, verkopen, handelspatronen en informatie op zijn site verstrekken aan derden, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten. Dit artikel kan echter de overdracht van activiteiten aan een derde partij niet verhinderen.

9.3 De verkoper bewaart de persoonlijke gegevens niet langer dan nodig om de doeleinden te bereiken waarvoor de verwerking wordt uitgevoerd. Om de gepaste duur te bepalen wordt rekening gehouden met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en de mogelijkheid om deze doeleinden te bereiken op andere manieren. Er wordt eveneens rekening gehouden met de noodzaak om te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen. Indien de gegevens niet langer nodig zijn, worden ze vernietigd.

9.4 Voor zover de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, heeft de koper het recht:
– aan de verkoper te vragen of hij persoonlijke gegevens bezit, welke gegevens en waarvoor ze gebruikt worden;
– toegang te krijgen tot zijn gegevens en ze eventueel te doen verbeteren;
– te eisen dat zijn gegevens gewist worden of dat de verkoper de verwerking ervan beperkt;
– klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
De koper kan zijn rechten uitoefenen door een gedateerd en getekend verzoek te zenden naar Dillenbossen 10 – 2400 Mol of naar support(at)rebelsheroes.com, met een kopie van zijn identiteitskaart (om veiligheidsredenen). Indien het verzoek manifest ongegrond is, kan het verzoek worden geweigerd en kan een redelijke vergoeding worden aangerekend.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De verkoper gaat alleen een middelenverbintenis aan, voor de toegang tot de site, de bestelling, de levering en mogelijke latere diensten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die voortvloeien uit het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enig ander geval van overmacht. In elk geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de bedragen betaald of betaalbaar voor de bestelling die aanleiding geeft tot zijn aansprakelijkheid.

10.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt tijdens de organisatie van netwerkeventen, behoudens opzet of grove nalatigheid.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het niet doorgaan of onderbreken van het netwerkevent, bijvoorbeeld door overmacht.

11. GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING

11.1 Wij garanderen dat het online programma dat u heeft gekocht functioneert zoals beschreven in de webshop en wordt uitgevoerd met de nodige zorgvuldigheid en vakbekwaamheid.

11.2 U heeft recht op ondersteuning als u technische problemen heeft met het programma

11.3 Indien het digitaal product gebreken vertoont, heeft u recht op herstel, vervanging of restitutie

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen of schade die worden veroorzaakt door onjuist gebruik van een digitaal product.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 De inhoud van de site en de onderliggende technologie kunnen beschermd zijn door het auteursrecht, het merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht. De koper mag op zijn eigen site een eenvoudige link naar de site van de verkoper plaatsen. Hyperlinks met behulp van framing, in-line of deep linking zijn echter niet toegestaan. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op eenvoudig verzoek van de verkoper.

12.2 Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de aangeboden diensten

12.3 U mag de diensten alleen gebruiken voor uw eigen bedrijf en niet om verder te commercialiseren

12.4 U mag de aangeboden diensten niet kopiëren, verspreiden, wijzigen of reverse-engineeren.

13. CONTACT MET DE VERKOPER

13.1 De koper kan met de verkoper contact opnemen bij vragen of klachten over de dienstverlening of deze algemene voorwaarden via het contactformulier in de rubriek “ Contact “of via het e-mailadres support(at)rebelsheroes.com.

13.2 Wij streven ernaar om binnen redelijke termijn op uw vraag of klacht te reageren

14. NIETIGHEID EN INTEGRALITEIT

Indien een of meer bepalingen van de AV ongeldig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.

15. BEWIJS

De geïnformatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de verkoper en zijn partners, worden aanvaard als bewijzen van de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen. In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen elektronische bewijsmiddelen, zoals e-mails en back-ups.


16. WIJZIGINGEN

De verkoper behoudt zich het recht voor de AV te wijzigen en zal de nieuwe versie via de site aan de koper meedelen.

 

17. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Belgische wet is van toepassing. In geval van betwisting zal een minnelijke schikking worden gezocht vooraleer juridische stappen worden ondernomen. De verkoper en de koper kunnen ook beroep doen op het online-platform voor geschillenbeslechting. Bij gebrek aan minnelijke schikking, zijn de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.